ZDROJ Galanta, Čsl. armády, cukráreň

miesto:
Galanta, Čsl. armády
obchod:
cukráreň
Dátum otvorenia:
27.8.1980
Predajná plocha:
74 m2
Ročný obrat: 1 492 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 7 250 000 Kčs stroje a zar.
37 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 1970-75, skut. 1970-80
prírastkové číslo:
41/84